Zadbajmy o nasze użytki zielone (cz. 2)

W każdej uprawie rolniczej czynnikiem plonotwórczym jest azot. Z użytkami zielonymi jest tak samo. Ilość, jakość (może trafniej rodzaj nawozu) i termin stymuluje (lub nie) wysokość i jakość plonu. Nawożenie potasowo-fosforowe jest także konieczne, ale w mniejszym stopniu niż azot wpływa na wysokość plonu. Pamiętać należy jednak przy układaniu planów nawożenia, że nawożenie potasowe jest szczególnie ważne w latach suchych.

W różnych regionach kraju  systemy nawożenia są różne, a uwarunkowane jest to najczęściej rodzajem gleb. Oczywiście rodzaj gleb także jest wyznacznikiem jakości użytku – czy lepsze gleby tym rośliny łąkowe będą bardziej intensywne ( szlachetniejsze), także uprawiane na takich glebach trawy (i inne rośliny pastewne) często będą smaczniejsze a uzyskany plon ( siana czy też kiszonki) będzie wyższy.

Mimo różnych systemów nawożenia istnieje parę zasad uniwersalnych:

  • nawożenie fosforowe powinniśmy stosować w okresie jesiennym. Od ogólnego zapotrzebowania odejmijmy zawartość fosforu w stosowanych nawożeniach organicznych.
  • nawożenie potasowe użytków zielonych powinno być stosowane dwukrotnie w ciągu roku-jesienią w połowie oraz jak najwcześniej wiosną (najlepiej na ostanie przymrozki). Tu także pamiętajmy o bilansie potasowym z użytego nawożenia organicznego.

Jesienią możemy stosować fosfor i potas oddzielnie ale także z powodzeniem możemy zastosować blendy fosforowo-potasowe, zaoszczędzi to nam przejazdów a różnica w kosztach jest niewielka.

Nawożenie azotowe łąk i pastwisk jest trudniejsze. Określając  zapotrzebowania na azot musimy brać pod uwagę nie tylko spodziewany plon ale także: ph gleby ( a z tym się łączy rodzaj  nawozu jaki powinniśmy zastosować), zaopatrzenie w wodę w okresie wegetacji (ilość nawozu i termin jego zastosowania), spodziewana ilość pokosów,  system prowadzenia użytku ( kośny, kośno-pastwiskowy, pastwiskowy), zastosowane nawożenie organiczne, skład runi łąkowej.

W każdym systemie istnieje pewna zasada – trzeba dostarczyć siarkę, która poza wzrostem jakości plonu wpływa korzystnie na pobieranie azotu i zwiększa odporność roślin na choroby ( posiada silne właściwości grzybo i bakteriobójcze). Czym szybciej tym lepiej.  Najprostszym rozwiązaniem jest wysiew siarki wraz z pierwszą dawką azotu. Mamy tu do dyspozycji szeroką gamę nawozów azotowych z siarką.

Przy zastosowaniu jesiennym obornika lub gnojowicy a koniecznością poprawienia ph  można zastosować po zbiorze pokosów nawóz azotowo-wapniowy (np. saletra wapniowa).

Przy braku nawożenia organicznego a koniecznością wapnowania, przy znajomości zawartości Ca i Mg w glebie można sobie samemu opracować schemat wapnowania. Jaki rodzaj wapna zastosować - tlenkowe czy węglanowe ?. Siła buforująca jest mniej więcej jednakowa jednakże wapno tlenkowe ma silniejsze początkowe buforowanie.

Przy opracowywaniu swojego systemu nawożenia  najlepiej jest skontaktować się ze swoim  opiekunem chemicznym, który pomoże w doborze rodzajów nawozów. I nie dziwmy się jak u sąsiada opracowany system będzie inny – wszak to całkowicie inne gleby, płodozmiany czy poprzednie nawożenie.

Oferta nawozów mineralnych

Oferta nawozów wapniowych