OCHRONA HERBICYDOWA ZBÓŻ - RAPORT Z BADAŃ ŚCISŁYCH

ZABIEG PRZEDWSCHODOWY

Przebadaliśmy połączenie popularnych substancji stosowanych najczęściej zaraz po siewie. W ten sposób dobrano do badań trzy preparaty:
Surfer 50 SG, Cevino 500 SC oraz Saper 500 SC. Charakteryzują się one szerokim spektrum zwalczanych chwastów oraz możliwością stosowania
również po wschodach (do końca jesiennej wegetacji). Wszystkie trzy substancje silnie działają na miotłę zbożową. Pierwszy preparat
Surfer 50 SG zawiera substancję aktywną chlorosulfuron znaną od lat, lecz w nowoczesnej formulacji SG. Dzięki niej substancja efektywniej
wnika do wnętrza rośliny oraz w porównaniu do dostępnej dotychczas formulacji zostaje łatwiej wypłukana z opryskiwacza. Bardzo ważnym komponentem
jest produkt Cevino 500 SC zawierający substancję aktywną flufenacet. Wykazuje ona bezbłędne zwalczanie miotły zbożowej niezależnie
od terminu aplikacji. W przypadkach, gdy zastosowaliśmy dawkę maksymalną, zaobserwowaliśmy również zwalczanie innych chwastów
jednoliściennych takich jak stokłosy, życice czy ograniczenie wzrostu prosowatych. Wspólne zestawienie chlorosulfuronu z pozostałymi dwiema
substancjami – diflufenikanem oraz flufenacetem – pozwalało zwalczyć w pełni chwasty znajdujące się w badanej lokalizacji.

TABELA 1. Wyniki z sezonu 2017/2018 – średnia skuteczność chwastobójcza [%] z 2 lokalizacji – ZABIEG PRZEDWSCHODOWY (BBCH 00).

ZABIEG POWSCHODOWY

 

Toto 75 SG (0,09 kg/ha) / chlorotoluron 500 SC (1,5 l/ha) / Saper 500 SC (0,3 l/ha)

W przedstawionym badaniu przetestowano aż cztery substancje aktywne o trzech różnych mechanizmach działania. Użyto preparatów Toto 75 SG,
Tolurex 500 SC oraz Saper 500 SC. Preparat Toto 75 SG wybrano jako podstawę do badań ze względu na zawartość dwóch sprawdzonych substancji aktywnych
z grupy sulfonylomoczników: tifensulfuronu metylu – 68,2% i metsulfuronu metylu – 6,8%. Substancje te pobierane są przez liście oraz częściowo
przez korzenie, działają systemicznie, szybko przemieszczając się w roślinie. Wstrzymują wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Substancja aktywna chlorotoluron (Tolurex 500 SC) wspiera walkę z chwastami jednoliściennymi przy temperaturach nieco niższych niż optymalne dla sulfonylomoczników oraz zwalczanie chabra bławatka. Trzecią substancją jest diflufenikan zawarty w preparacie Saper 500 SC, który wnika do chwastów
poprzez kiełki wschodzących roślin oraz częściowo przez liście. Poprzez bardzo długie działanie w glebie skutecznie niszczy wschodzące kiełki chwastów. Połączenie tych preparatów zwalcza takie chwasty jak: miotłę zbożową, przytulię czepną, maki, samosiewy rzepaku, chwasty niższego piętra – fiołka polnego, jasnoty, niezapominajkę polną (Tabela 2, s. 24). Rozwiązanie to rekomendujemy szczególnie na stanowiska o bardzo dużej presji chabra bławatka czy przetacznika bluszczykowego.

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) / Cevino 500 SC (0,2–0,25 l/ha) / Saper 500 SC (0,3 l/ha)

Badana opcja zabiegu herbicydowego została zastosowana w fazie po wschodach pszenicy. Podstawą do badań stał się preparat Galmet 20 SG zawierający metsulfuron metylu w formulacji SG. Skutecznie zwalcza m.in. bodziszka drobnego, marunę nadmorską, jasnoty, kurzyślad polny czy niezapominajkę polną. Spośród wszystkich herbicydów zbożowych najlepiej likwiduje bodziszka drobnego oraz efektywnie niszczy fiołka. Na stanowiskach po rzepaku idealnie zwalcza samosiewy rzepaku. Zadaniem głównym drugiego z badanych preparatów Cevino 500 SC jest zniszczenie chwastów jednoliściennych, a zwłaszcza miotły zbożowej. Dopełnieniem tej mieszaniny jest substancja aktywna diflufenikan zawarta w preparacie Saper 500 SC, która doskonale zwalcza przytulię czepną oraz na długo chroni od zachwaszczenia wtórnego. Tak dobrane preparaty możemy stosować do końca jesiennej wegetacji. Wyniki z naszych doświadczeń potwierdzają wysoką skuteczność zwalczanych chwastów

Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) / chlorotoluron 500 SC (2,0 l/ha) / Saper 500 SC (0,3 l/ha)

W porównaniu do poprzedniej opcji produktem kontrolującym chwasty jednoliścienne, w tym szczególnie miotłę zbożową, stał się w tej części badań preparat zawierający substancję aktywną chlorotoluron. Jej odrębny mechanizm działania oraz możliwość stosowania przy niższych temperaturach sprawia, że
jest dobrym komponentem do jesiennych rozwiązań. Ponadto jak wskazują wyniki Galmet 20 SG silnie wspiera zwalczanie chabra bławatka. Użycie w badaniu trzech substancji aktywnych zniszczyło chwasty dwuliścienne, dając kompleksowy sposób na zwalczenie zachwasczenia.

TECHNOLOGIA DWUZABIEGOWA

Wnioski z badań pokazują, że dwuzabiegowa technologia ochrony zbóż ozimych przed chwastami jest szczególnie polecana na plantacje o bardzo
późnych zasiewach. Zasiewy wykonane po zbiorach buraków cukrowych czy kukurydzy na ziarno również warto ochronić przed chwastami,
gdyż nigdy nie wiemy, jak długa będzie jesień oraz jakie warunki będą panowały zimą. Metoda dwuzabiegowa okazuje się skuteczna także w gospodarstwach stosujących m.in. uprzoszczenia uprawowe, gdy w glebach znajdują się płytko umieszczone nasiona chwastów.H1: W prowadzonych badaniach zadaniem tego zabiegu było zniszczenie przede wszystkim miotły zbożowej. Jest to ten chwast z jesiennych wschodów, który wiosną stanowi największe zagrożenie i konkurencję dla rośliny uprawnej. Ponadto to wiosną jest trudniejszy w zwalczaniu. W naszych doświadczeniach, dobierając dwa produkty, uwzględniliśmyrównież chwasty dwuliścienne, które podczas sprzyjających warunków potrafią intensywnie wschodzić pomimo późnej pory.
H2: Korekcyjny zabieg wiosenny zdecydowaliśmy się wykonać po ruszeniu wegetacji Zastosowano dwie uzupełniające się substancje aktywne – tribenuron metylu oraz fluroksypyr zawarte kolejno w preparatach Triben Super 50 SG oraz Galaper 200 EC, uzyskując w ten sposób szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, w tym chabra bławatka, ostrożenia polnego czy przytuli czepnej.

PRZEDWSCHODOWO (H1) Surfer 50 SG (0,02 kg/ha) / Cevino 500 SC (0,25–0,3 l/ha)
WIOSNA (H2) Triben Super 50 SG (0,03–0,04 kg/ha) / Galaper 200 EC (0,5–0,8 l/ha)
PO WSCHODACH (H1) Galmet 20 SG (0,03 kg/ha) / Cevino 500 SC (0,25–0,3 l/ha)
WIOSNA (H2) Triben Super 50 SG (0,03–0,04 kg/ha) / Galaper 200 EC (0,5–0,8 l/ha)

WYKRES 1. Skuteczność preparatu CEVINO 500 SC w zwalczaniu
miotły zbożowej, w zależności od terminu jesiennej aplikacji – średnia
z 3 lokalizacji.

 

TABELA 2. Wyniki z sezonu 2017/2018 – średnia skuteczność chwastobójcza [%] z 2 lokalizacji – ZABIEG POWSCHODOWY.

Polecane produkty